Informacje o inwestycjach wpływających na środowisko

 1.   Zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania oraz o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie. Dotyczy:
 2.   Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2019-2032
 3.   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PNIEWY O stwierdzeniu braku konieczności przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pniewy na lata 2019-2032”.
 4.   Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące kablowej sieci światłowodowej w rurociągu osłonowym pod dnem rzeki Jeziorki w km 56+155 na terenie działki ew. nr 86, obr. 0029 Przęsławice, gm. Pniewy, metodą przewiertu sterowanego i lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia obejmującego budow
 5.   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa obiektu o otwartym charakterze sportowym z udziałem sportów motorowych oraz grami strategicznymi (paintball, ASG) na działce o nr ew. 126 w miejscowości Budki Petrykowskie gmina Pniewy”.
 6.   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „budowa ziemnego stawu rekreacyjnego o powierzchni łącznej przekraczającej 0,5 hawraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego w Przęsławicach, gm. Pniewy, powiat grójecki, woj. mazowieckie, na terenie działek nr ew. 382/1, 383/1, 384/1, 386/1, 387/1, 388/1, 389/1 i 390/1 w obrębie Nr 29 Przęsławice”
 7.   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego stawu na działce nr ew. 20 w miejscowości Tomaszówka gm. Pniewy w kształcie wieloboku, o głębokości max. 2,90 m i powierzchni – 2000 m2”.
 8.   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Wykonanie systemu ciśnieniowego nawadniania kroplowego upraw sadowniczych na obszarze 5,87 ha na działce o nr ew. 177/1 w miejscowości Jeziora gm. Pniewy pow. grójecki”.
 9.   Obwieszczenie o wszczeciu postepowania wodnoprawnego.pdf
 10.   Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego (Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.)
 11.   Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 02.07.2020r.
 12.   ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY PNIEWY O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Pniewy, dnia 21.03.2017 r.

R.Oś.6220.6.2017 (2)

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1
i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Pniewy zawiadamia,

że w dniu 21 marca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stawu ziemnego do celów nawodnień ciśnieniowych o powierzchni do 0,2240 ha i głębokości do 2,90 m wraz z przebudową odcinka rowu melioracyjnego na terenie działki nr ewidencyjny 415/3 położonej w miejscowości Przęsławice gmina Pniewy”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w terminie do 11 kwietnia 2017 r.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

 

Wójt           

/-/Wiesław Nasiłowski

 

Pniewy, dnia 30.12.2016 r.

R.Oś.6220.34.2016 (6)

 

 

Postanowienie

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 69 ust. 4 i ust. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.),
art. 101 §1 i art.103 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) 

POSTANAWIAM

zawiesić z urzędu postępowanie z wniosku VIVO Projekt nr 4 Sp. z o. o.,  reprezentowanej przez pełnomocnika pana Dariusza Dygutowicz DDD Architekci (data wpływu 30 listopada 2016 r.), dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa hali magazynowej i dwóch budynków biurowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 127 w miejscowości Karolew, gm. Pniewy”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskodawca złożył wniosek w 30 listopada 2016 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej i dwóch budynków biurowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce
nr ew. 127 w miejscowości Karolew, gm. Pniewy”.

Po złożeniu wniosku przez wnioskodawcę tutejszy organ podał do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu oraz zostało wszczęte postępowanie zawiadomieniem znak R.Oś.6220.34.2016 (1) z dnia 5 grudnia 2016 roku. Zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), Wójt Gminy Pniewy wystąpił o opinię do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grójcu, w sprawie wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu raportu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu, opinią znak ZNS.7010.48.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, z następującymi zastrzeżeniami:

1)      Przedsięwzięcie winno być zaprojektowane, zrealizowane i eksploatowane w sposób wykluczający przekroczenie standardów jakości środowiska na terenach chronionych tj. na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w szczególności w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

2)      Prowadzenie prac budowlanych i montażowych tylko w porze dziennej 6:00 – 22:00.

3)      Ze względu na lokalizacją budynków mieszkalnych w odległości ok. 20-28 m. od drogi dojazdowej, w odległości ok. 100 m. w kierunku południowo – wschodnim od granicy terenu i w odległości ok. 75 m. w kierunku południowo – zachodnim, zaleca się wykonanie analizy porealizacyjnej w pierwszym roku eksploatowania przedsięwzięcia, celem sprawdzenia dotrzymywania standardów jakości środowiska w rejonie najbliższych zabudowań mieszkalnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 20 grudnia 2016 r. (data wpływu do tut. urzędu 22 grudnia 2016 r.) znak WOOŚ-I.4240.1759.2016.JC, wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a zakres raportu winien być zgodny z art. 66 Ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.). W swej opinii wziął szczególnie pod uwagę fakt, że inwestycja zlokalizowana będzie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Jeziorki.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz zakres planowanej inwestycji, a w szczególności możliwe istotne oddziaływanie projektowanego zamierzenia w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska, Wójt Gminy Pniewy postanowieniem znak  R.Oś.6220.34.2016 (5)
z dnia 29 grudnia 2016 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Określił jednocześnie zakres raportu uwzględniając w nim stanowiska organów opiniujących. Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 103 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

 

 

 

 

Wójt

/-/Wiesław Nasiłowski

 

 

 

 

Pniewy, dnia 06.12.2016 r.

R.Oś.6220.34.2016 (2)

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Pniewy zawiadamia,

że w dniu 05 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej i dwóch budynków biurowych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 127 w miejscowości Karolew, gm. Pniewy”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w terminie do 26 grudnia 2016 r.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

 

Wójt

/-/Wiesław Nasiłowski

 

 

 

 

 

Pniewy, dnia 09.06.2016r.

R.Oś.6220.21.2.16

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Pniewy zawiadamia,

że w dniu 09 czerwca 2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej i budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 3/2 w miejscowości Konie, gm. Pniewy”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w terminie do 30.06.2016r.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

 

Wójt

/-/Wiesław Nasiłowski

 

 

 

 

 

 

Pniewy, dnia 07.04.2016r.

R.Oś.6220.14.2.16

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Pniewy zawiadamia,

że w dniu 07 kwietnia 2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego (studni głębinowej) umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości 20,0 m3/h, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 137/3 w miejscowości Kruszew gm. Pniewy pow. grójecki oraz gospodarowanie wodą w rolnictwie polegające na planowanej melioracji (system nawadniania kroplowego) na obszarze 11,45 ha na działkach o nr ew.: 118/1, 119/3, 136 i 137/3 w miejscowości Kruszew”.  

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w terminie do 28.04.2016r.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

 

Wójt

/-/Wiesław Nasiłowski

 

 

 

Pniewy, dnia 06.04.2016r.

R.Oś.6220.13.2.16

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Pniewy zawiadamia,

że w dniu 06 kwietnia 2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych powstających w zakładzie Pepsi –Cola w Michrowie, gmina Pniewy”.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi
i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w terminie do 26.04.2016r.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

 

Wójt

/-/Wiesław Nasiłowski

 

Pniewy, dnia 26.01.2016r.

 

R.Oś.6220.2.4.2016

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2016.23) w związku z art. 33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U.z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) 

 

Wójt Gminy Pniewy zawiadamia,

 

że w dniu 25 stycznia 2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogi powiatowe nr 1602W Wilczoruda – Michrów oraz nr 1601 W Pniewy – Rembertów”.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu w terminie do 15.02.2016r.

 

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

 

 

 

 

 

Wójt

 

/-/Wiesław Nasiłowski

Pniewy, dnia 11.10.2013r.

R.Oś. 6220.3.1.12

OBWIESZCZENIE

 

         Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art.33 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy

z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  

Wójt Gminy Pniewy zawiadamia,

że w dniu 30.09.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa hali sortowni owoców z chłodniami wraz z towarzyszącą infrastrukturą ” Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach o nr ew. 50/4 i 50/5 obręb Witalówka.    

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia

na budowę powyższego obiektu . Organem właściwym do wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi

i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.

Informuję również o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających

z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

 

 

Wójt

/-/Wiesław Nasiłowski

 Pniewy, dnia 05.09.2012r.
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Pniewy
o przystąpieniu do sporządzenia programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Pniewy na lata 2012 - 2032

     Na podstawie art. 39 ust.1, w związku z art. 54 ust. 1 pkt 2ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) ,  informuję o przystąpieniu do sporządzenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy na lata 2012 – 2032.

Granica obszaru objętego opracowaniem : teren gminy Pniewy.
Zadanie obejmuje następujące działania : spis z natury wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pniewy na lata 2012 – 2032”

Zainteresowani mogą zapoznać się  z dokumentacją sprawy , która jest wyłożona do wglądu
 w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pok. nr 5
 Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków do w/w projektu, które mogą być
wnoszone :
1.  pisemnie na adres: Urząd Gminy Pniewy, 05-652 Pniewy,
2.  ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Pniewy, pokój nr 5,
3.  za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: e-mail:    
      ochrona.srodowiska@pniewy.pl

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Uwagi i wnioski można więc składać do dnia 26 września br. włącznie.


 Wójt
/-/Wiesław Nasiłowski

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, dnia 10.08.2012r.


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

   Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)  Wójt Gminy Pniewy podaje do publicznej wiadomości informację,
że  w dniu 10 sierpnia 2012r.  na wniosek Inwestora – Pani  Mirosławy Mikołajewskiej  została wydana  decyzja znak: R.Oś.6220.I.3.12   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji obsługi samochodów w miejscowości Goliany gmina Błędów.
Z niniejszą  decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy pokój nr 5, w dni robocze – poniedziałek od godz. 1000 do 1800, w pozostałe dni od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.


                                                                                                                               Wójt Gminy Pniewy
/-/Wiesław Nasiłowski

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pniewy, dnia 17.07.2012r.
R.Oś. 7620.II.4-2.12
OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Pniewy, działając na podstawie art. 33 ust.1, w związku z art. 79 ust. 1  
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia, że w dniu 12.07.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pani Mirosławy Mikołajewskiej  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn. „budowa stacji obsługi samochodów ” zlokalizowanego na działce  o nr ew. 39
w miejscowości Goliany , gmina Błędów.     
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania pozwolenia
na budowę powyższego obiektu . Organem właściwym do wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą:  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej , elektronicznej
i ustnej w terminie 18.07.2012r. do 07.08.2012r.  w Urzędzie Gminy Pniewy .
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Otrzymują:
1.    Wnioskodawca- Pani Mirosława Mikołajewska.
2.    Wójt Gminy Błędów .
3.    Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pniewy.
4.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pniewy www.pniewy.pl


Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Małgorzata Luciak

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pniewy, dnia 26.06.2012r.
R.Oś.6220.II.3-4.12


O B W I E S Z C Z E N I E


       Działając na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) informuję
o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia pn.
 „budowa obiektu produkcyjno – magazynowego”.
Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Andrzeja Sobiesiak zamieszkałego
w  Warszawie.
Mając na uwadze, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Wójt Gminy Pniewy wydał w dniu 30.04.2012r. postanowienie (znak: R.Oś.6220.II.3.12), nakładając na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Po przedłożeniu raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnienia będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej,
ustnej w terminie 21 dni (tj. od 27.06.2012r. do 19.07.2012r.) w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy (pok. nr 5) w godzinach –poniedziałek – 1000 – 1800 w pozostałe dni 830 – 1530 .
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pniewy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
    
 Wójt Gminy Pniewy
/-/ Wiesław Nasiłowski

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pniewy, dnia 22.05.2012r.
R.Oś.6220.I.2-1.12


O B W I E S Z C Z E N I E
zawiadomienie o umorzeniu postępowania

         
         Na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  i art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.),
z a w i a d a m i a m,  że w dniu 21.05.2012r. została wydana decyzja znak: R.Oś.6220.I.2.2012  orzekająca umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą  „eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Kocerany”
   
Zgodnie z art. 49 kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Data podania do publicznej wiadomości : 22.05.2012r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pniewy : www.pniewy.pl
oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pniewy i sołtysa wsi Kocerany.


Wójt Gminy Pniewy
/-/Wiesław Nasiłowski

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Pniewy, dnia 08.02.2011r.

R.Oś. 7624 – 1/3/11

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r.

 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 26.01.2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Romana Kaczmarczyka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

1)  eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku - ze złoża Wola Grabska II – zlokalizowanego   

      na działkach nr ewidencyjny 10, 11/1, 11/2, 12/1,  12/2, 13, 14, i 15 położonych

      w obrębie miejscowości Wola Grabska gmina Pniewy.

2)  eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku - ze złoża CZEKAJ – zlokalizowanego na  

      działkach nr ewidencyjny 5/1, 6 i 7 położonych w obrębie miejscowości Czekaj gmina   

       Pniewy.

      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania  koncesji

na wydobywanie kopalin ze złóż. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Pniewy. Organem właściwym do wydania opinii

w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu, a ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) .

        Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz zgłoszonych żądań . Zgodnie z art. 28 K.p.a. stroną jest każdy , czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na interes prawny lub obowiązek.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Pniewy pok. Nr 5

 w godzinach pracy Urzędu t.j. w godz . poniedziałki – 1000 – 1800 , pozostałe dni

w godz. 730 – 1530.

         Wójt

/-/ Wiesław Nasiłowski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pniewy, dnia 24.05.2011r.

R.Oś.6220.1-5.11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

      W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

1.  „Eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku - ze złoża Wola Grabska II”

2.  „Eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku – ze złoża CZEKAJ”

 

z a w i a d a m i a m,

 

    że w dniu 11.05.2011r. zostało wydane postanowienie nr R.Oś.6220.II.1.11, w którym uznano za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz związaną

z tym potrzebą sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku ze złoża Wola Grabska II.

 

    Dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku

– ze złoża CZEKAJ została wydana decyzja nr R.Oś.6220.1.11 odmawiająca wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia.

 

    Niniejszym pismem informuję również wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się , przez cały okres trwania postępowania , z dokumentacją sprawy znajdującej się w Urzędzie Gminy Pniewy (pok. nr 5).

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pniewy

/-/ Wiesław Nasiłowski

Pniewy, dnia 15.06.2011r.

R.Oś.6220.II.1-3.11

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

       Działając na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) informuję

o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

  „Eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku - ze złoża Wola Grabska II”

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Romana Kaczmarczyka zamieszkałego

w Przęsławicach.

Mając na uwadze, opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Wójt Gminy Pniewy wydał w dniu 11.05.2011r. postanowienie (znak: R.Oś.6220.II.1.11), nakładając na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Po przedłożeniu raportu przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pniewy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydawania opinii i dokonania uzgodnienia będzie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się

z dokumentacją sprawy , składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej,

ustnej w terminie 21 dni (tj. od 15.06.2011r. do 07.07.2011r.) w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy (pok. nr 5) w godzinach –poniedziałek – 1000 – 1800 w pozostałe dni 830 – 1530 .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Pniewy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Pniewy

/-/ Wiesław Nasiłowski

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2011 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Wyszyński
Ilość wyświetleń: 10086
03 września 2020 07:42 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
03 września 2020 07:42 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
09 lipca 2020 09:07 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.