Prawo miejscowe - archiwum

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 24/2006 Wójta Gminy Pniewy z dnia 09 grudnia 2006r w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Pniewy

ZARZĄDZENIE NR 24/2006 Wójta Gminy Pniewy z dnia 09 grudnia 2006r. w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Pniewy Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. DZ. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 129 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- kodeks pracy...

ZARZĄDZENIE NR 4 Z DNIA 21.06.2002 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,w tym do dokonania oceny,czy propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

ZARZĄDZENIE NR 4 Z DNIA 21.06.2002 Wójta Gminy w Pniewach W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym do dokonania oceny, czy propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty. § 1 Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia...

Zarządzenia Wójta gminy w sprawie: wymagań,jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z A R Z Ľ D Z E N I E Nr 7 / 2006 Wójta Gminy Pniewy z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegajšcy się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właœcicieli nieruchomoœci , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu...