Aktualności

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/8, 130/5, 130/9, 130/2, 134/1, 142/3, 143/3, położonych we wsi Michrów gmina Pniewy

Pniewy, dnia 7 października 2020 r.

Wójt Gminy Pniewy

Pniewy 2, 05-652 Pniewy

 

BGK.6722.08k.2020

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/8, 130/5, 130/9,
130/2, 134/1, 142/3, 143/3, położonych we wsi Michrów gmina Pniewy

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII.152.20 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/8, 130/5, 130/9, 130/2, 134/1, 142/3, 143/3, położonych we wsi Michrów gmina Pniewy

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/8, 130/5, 130/9,
130/2, 134/1, 142/3, 143/3, położonych we wsi Michrów gmina Pniewy
, którego granice zostały wyznaczone na załączniku do uchwały Nr XXVIII.152.20 Rady Gminy Pniewy z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 130/8, 130/5, 130/9, 130/2, 134/1, 142/3, 143/3, położonych we wsi Michrów gmina Pniewy

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, pok. nr 7, w godz. od 1000 do 1400, a także w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pniewy.pl/ oraz na stronie internetowej: https://pniewy.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.10.2020 r. w Urzędzie Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy, w pok. nr 8 o godz. 11.00. Osoby, chcące wziąć udział w dyskusji proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się telefoniczne pod nr tel. 48 668 64 24 w. 106.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 grudnia 2020 r.

Uwagi w formie papierowej należy składać na piśmie skierowanym do Wójta Gminy Pniewy w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 1 albo pocztą na adres Urzędu Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy.

Uwagi w formie elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej: pniewy@pniewy.pl,
    1. elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Pniewy w systemie ePUAP: rjwx4718c6.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pniewy.

W przedmiotowych sprawach postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

Wójt Gminy Pniewy

Ireneusz Szymczak

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach powyższego postępowania jest Wójt Gminy Pniewy, z siedzibą
 Pniewy 2, 05-652 Pniewy, 

 Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować  w sprawie przetwarzanych danych osobowych pod adresem siedziby Administratora lub elektronicznie, e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast inne dane tj. nr telefonu, adres e-mail, są przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu   na podstawie wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Cofnięcie  zgody  nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator  będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innych osób  fizycznych na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO lub w innych nadzwyczajnych okolicznościach w zakresie niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym  na podstawie art. 6 ust 1 lit e RODO . 

Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich przetwarzanie, zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, lub do czasu upływu terminu na dochodzenie roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii w celu uzyskania informacji o przetwarzanych danych dotyczących danej osoby; w razie wystąpienia o kopię elektroniczną , informacji się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną – Podstawa art. 15 RODO.
  2. prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe – podstawa art. 16 RODO;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych  art. 18 RODO :
  4. prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO tj.:

a)        gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;

b)       gdy osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na podstawie której opiera się podstawa ich przetwarzania;

c)        gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO;

d)       gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)        gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawa krajowego;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych,  które są  przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

  1. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa),  gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a ich nie podanie wywoła konsekwencje przewidziane w przepisach prawa. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych osób
i centralnych rejestrów publicznych. 

Odbiorcy danych:

Państwa dane będą udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa tj. Sądy, Prokuratura, Policja, podmiotom realizującym usługi wspomagające organizację i działania

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 października 2020 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Płodzik
Ilość wyświetleń: 39
07 października 2020 10:37 (Justyna Płodzik) - Opublikowanie dokumentu.
07 października 2020 10:37 (Justyna Płodzik) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)