Komunikaty

Wójt Gminy Pniewy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Załącznik do

Zarządzenia Nr 1/2010                                                                                                 Wójta Gminy Pniewy

                                                                                                                 z dnia 26 stycznia  2010 roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 oraz 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz § 8 Załącznika do Uchwały Nr XLII/225/10 Rady Gminy w Pniewach z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok zarządzam, co następuje:

Wójt Gminy Pniewy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 r. zadań w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

I. Rodzaje zadań:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2010 roku – 60.000 zł przeznacza się na upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców gminy poprzez organizację rajdów rowerowych, zajęć sportowych oraz masowych imprez sportowo – rekreacyjnych szczególnie piłki nożnej ( w zakresie: finansowania wynagrodzenia trenerów, wynagrodzenia sędziów, opieki lekarskiej, ubezpieczenia zawodników, kosztów transportu na zawody, działania na rzecz rozwoju dyscyplin sportowych), udziału sportowych reprezentacji w piłce nożnej z Pniew w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym obejmującym teren województwa mazowieckiego.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

Gmina zleci wyszczególnione wyżej zadnia w trybie wsparcia ich realizacji wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie i planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 60.000,- zł. W roku 2009 Gmina Pniewy przeznaczyła 50.000 - zł na realizację zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 III. Zasady przyznawania dotacji :

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

    1) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                            

       (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

    2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

2.Ofertę realizacji zadania może złożyć organizacja pozarządowa oraz inne podmioty wymienione              

    w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

    i o wolontariacie.

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1. Termin realizacji zadań : od daty zawarcia umowy do końca 2010 roku.
2. Warunki realizacji zadań określone będą w zawartych umowach.
3. Oferta o wsparcie finansowe na realizację zadań powinna zawierać w szczególności:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, tytuł projektu,

2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania. 

 

V. Termin  składania ofert:

1. Termin składania ofert wyznacza się na 26 lutego 2010 r. do godz. 1200

2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację na realizację zadań publicznych powinien wypełnić ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego  zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Organizacja pozarządowa i podmiot ubiegający się o wsparcie Gminy muszą wykazać w składanej ofercie udział środków własnych.

4. Ofertę należy przygotować wg następujących zasad:

1) formularz oferty należy opracować w języku polskim,

2) oferta musi być przedstawiona w formie drukowanej i w sposób czytelny (oferty wypełnione odręcznie nie będą rozpatrywane),

3) nie należy zmieniać układu pytań, ani przekraczać określonego maksymalnego formatu na poszczególne odpowiedzi,
4) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”),

5) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie sposobu realizacji celów.
5. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie, pocztą lub osobiście, na adres: Urząd Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy
6. Na kopercie należy umieścić następujące informacje:
     1) pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres,
     2) tytuł zadania,
     3) adnotację „nie otwierać przed posiedzeniem komisji z otwarciem ofert”.
7. Formularz oferty dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy

    Pniewy www.pniewy-maz.bazagmin.pl

 

 

 

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przeprowadzenia konkursu. 
2. Oferta nadesłana w inny sposób niż wskazany wyżej (np. faksem lub pocztą elektroniczną)  lub dostarczona na inny adres nie będzie brała udziału w konkursie.
3.Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
4.Oferty złożone po upływie terminu podanego w warunkach konkursu (niezależnie od daty stempla  pocztowego) zostaną odrzucone i nie będą brały udziału w konkursie.
5.Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na wnioskodawcy i żadne wyjaśnienia dotyczące opóźnień wynikających z winy wnioskodawcy lub poczty nie będą brane pod  uwagę.
6.Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu ponosi wnioskodawca.
7. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta.
8.Przy rozpatrywaniu ofert, uwzględnia się:
    1)  kompletność złożonych dokumentów

    2)  ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę, w szczególności:
         a) liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania, w tym kwalifikacje osób realizujących

             zadanie oraz korzystających z efektu,
         b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach, w tym organizacja 

             imprez sportowych, obozów sportowych, zgrupowań i rajdów turystycznych,
         c) możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych

             kosztach,
     3) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizowanego zadania, w tym:
         a) wysokość udziału środków własnych,
         b) wysokość środków pochodzących z innych źródeł,
         c) strukturę wydatków,
     4) zgodność oferty z celami konkursu,
     5) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


VII. Postanowienia końcowe:

1.Wyniki konkursu będą podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

    Urzędu wraz ze zwięzłym opisem zadania.
2.W terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu uczestnik konkursu może wnieść do Wójta

    odwołanie od jego rozstrzygnięcia.
3.Rozpatrzenie odwołania przez Wójta następuje w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia i jest

   ostateczne.
4.Informacje o złożonych wnioskach oraz o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadania będą

   podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji 

  Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.01.2010 r.
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Renata Szymczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 stycznia 2010 12:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sławomir Wyszyński
Ilość wyświetleń: 149351
26 stycznia 2010 12:54 (Sławomir Wyszyński) - Dodanie załącznika.
26 stycznia 2010 12:54 (Sławomir Wyszyński) - Dodanie załącznika.
26 stycznia 2010 12:53 (Sławomir Wyszyński) - Utworzenie dokumentu.