Raport o stanie Gminy Pniewy 2018

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym:

„1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”

 

Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z przysługującego im prawa do udziału w debacie proszeni są o złożenie, pisemnego zgłoszenia wypełniającego warunki opisane w ust. 7 pkt 1) cytowanego przepisu na adres: Radny Grzegorz Sowiński – Przewodniczący Rady Gminy Pniewy, Pniewy 2, 05-652 Pniewy. O terminie sesji Rady Gminy Pniewy, o której mowa ust. 8 poinformujemy niezwłocznie po jego wyznaczeniu.

 

Z poważaniem,

Maciej Michalski

Sekretarz Gminy Pniewy

 

  Raport o stanie Gminy Pniewy 2018

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2020 09:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Płodzik
Ilość wyświetleń: 89
09 czerwca 2020 09:36 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
09 czerwca 2020 09:35 (Justyna Płodzik) - Zmiana treści zakładki.
09 czerwca 2020 09:35 (Justyna Płodzik) - Dodanie nowej zakładki.