Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na VIII Sesję Rady Gminy Pniewy w dniu 21 marca 2019r.

Pniewy, dnia 13.03.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 21 marca 2019r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdanie Wójta...

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, w dniu 14 marca 2019r.

Pniewy, dnia 11.03.2019 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Pniewy, zwołaną na wniosek Wójta Gminy Pniewy zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pniewach. ...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego oczyszczalni ścieków w Ciechlinie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego oczyszczalni ścieków w Ciechlinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ofert na realizację w 2019 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2019 Wójta Gminy Pniewy z dnia 12 lutego 2019 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j.) art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie...

Zaproszenie na V Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019r.

Zapraszamy na V Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 14 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Zapytania Radnych odnośnie sprawozdania Wójta. Wnioski...

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.) UZUPEŁNIENIENIE OGŁOSZENIA w sprawie otwartego...

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego - Prowadzenie Klubu Seniora +

OGŁOSZENIE w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t j. Dz. U. Z 2018, poz.450 z późn. zm.) Wójt Gminy Pniewy zaprasza organizacje pozarządowe...

Zaproszenie na IV Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018r.

Pniewy, dnia 20.12.2018 r. Z A P R O S Z E N I E Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Pniewy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r. /piątek/ o godz. 1200 w Sali konferencyjnej Urzędu. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami. Zapytania...