Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

 

Numer rejestrowy

Nazwa firmy , siedziba i adres/imię i nazwisko przedsiębiorcy, NIP, REGON

Data wpisu do rejestru

Dane kontaktowe

Rodzaje odbieranych odpadów komunalnych

(zgodnie z Katalogiem odpadów)

Uwagi

 

 

 

1/2012

 

JARPER Sp. z o.o. Kolonia Warszawska,  Al. Krakowska 108A, 05-552 Wólka Kosowska

 

NIP  : 123-09-50-562

REGON: 017434857

 

 

 

 

09.01.2012r.

 

 

 

telefon

22/756 16 66, 756 10 66,

756 11 47

faks wew. 119

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione  w 20 01 27,

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 32 - leki inne niż wymienione

w 20 01 31,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w

20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane

(zmieszane ) odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic

i placów,

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

 

 

Wniosek o zmianę wpisu

(rozszerzenie listy odpadów komunalnych)

 

 

05.04.2013r.

zmiana wpisu

 

 

 

2/2012

 

VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.

Oddział w Tomaszowie Mazowieckim 

ul. Majowa 87/89 ,

 

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

NIP: 527 20 98 636

REGON: 012914009

 

 

 

01.02.2012r.

 

telefon

44/724 41 71

faks

44/724 41 72

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 35* -  zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 -  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21,  20 01 23 i 20 01 35,

20 01 39 - tworzywa sztuczne

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ,

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic

i placów,

20 03 04 -  szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

 

 

 

3/2012

 

SIR-COM   Stanisław Zajączkowski

ul. Krasickiego 65

05-500 Nowa Iwiczna

 

NIP: 123-006-05-78

REGON: 010064570

 

 

07.05.2012r.

 

Telefon

22/723-85-81

Faks

22/723-89-59

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klas toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11 - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 - odzież,

20 01 11 - tekstylia,

20 01 13 - rozpuszczalniki,

20 01 14 - kwasy,

20 01 15 - alkalia,

20 01 17 - odczynniki fotograficzne,

20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klas toksyczności np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23 - urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze),

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27 - farby , tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 - leki inne niż wymienione

w 20 01 31,

20 01 33 - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35 - zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,

20 01 37 – drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne

niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane(zmieszane )odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic

i placów,

20 03 04 -  szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

 

 

 

4/2012

 

Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych „ALMAX”

Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

 

NIP: 948-20-07-435

REGON: 670163803


 

TONSMEIER Wschód

Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 3

26-600 Radom

 

 

06.06.2012r.

 

 

 

 

Tel.

48/362 88 42

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10*- opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klas toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11*- opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

15 02 02 - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznym (np. PCB),

15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne i inne niż wymienione w 15 02 02,

16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 11- kable inne niż niewymienione

w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

w 17 08 01, 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 - odzież,

20 01 11 - tekstylia,

20 01 13 - rozpuszczalniki,

20 01 14 - kwasy,

20 01 15 - alkalia,

20 01 17 - odczynniki fotograficzne,

20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23 - urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze),

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27 - farby , tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 - leki inne niż wymienione

w 20 01 31,

20 01 33 - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35 - zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,

20 01 37 – drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne

niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane(zmieszane )odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic

i placów,

20 03 04 -  szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

 

Wniosek o zmianę wpisu

(rozszerzenie listy odpadów komunalnych)

 

 

 

 

Wniosek o zmianę nazwy firmy

 

 

zmiana wpisu do rejestru w dniu 31.12.2012r.

 

 

 

 

Zmiana wpisu

do rejestru

w dniu 03.02.2014r.

 

 

 

 

5/2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

 

NIP  : 758-211-70-04

REGON:  551318936

 

 

16.08.2012r.

 

 

tel.

29/769 18 00

e-mail:

biuro@mpk.net.

pl

 

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klas toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11 - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 -zużyte opony,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany ,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione

w 17 01 06

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 ,

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13 – rozpuszczalniki,

20 01 14 – kwasy,

20 01 15 – alkalia,

20 01 17 - odczynniki fotograficzne,

20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klas toksyczności np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23 - urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze),

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27 - farby , tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 33 –baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35 - zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 

20 01 23, 20 01 35,

20 01 37 – drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

W dniu 16.09.2013r.

dokonano wykreślenia wpisu nr 5/2012 przedsiębiorstwa z rejestru.

Wniosek

z dnia 03.09.2013r.

 

 

 

6/2012

 

SITA RADOM

Sp.z o.o.

ul. Witosa 76,

26 – 600 Radom

NIP  : 521-27-55-711

REGON:  012845343

 

 

 

01.10.2012r

 

 

 

Tel.

81/74 49 318

Fax

81/74 89 565

www.mposita.lublin.pl

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klas toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

16 01 03 – zużyte opony,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 06 – zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierającego substancje niebezpieczne,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 82 – inne nie wymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 02 04 - Odpady drewna , szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe),

17 03 01 – asfalt zawierający smołę,

17 03 03 – smoła i produkty smołowe,

17 03 80 – odpadowa papa,

17 04 01 – miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 09 - Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 04 10 - Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 03 - gleba i ziemia , w tym kamienie zawierające substancje niebezpieczne (np.PCB),

17 05 04 - gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

17 05 05 - urobek z pogłębienia zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

17 05 06 - Urobek z pogłębienia inny niż wymieniony w 17 05 05,

17 05 07 - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo)inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 01 – materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 03 - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

17 06 05 – materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

17 08 01 - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 01 - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,

17 09 02 - Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),

17 09 03 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane ) zawierające substancje niebezpiecznie,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, i 17 09 03,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 - odzież,

20 01 11 - tekstylia,

20 01 13 - rozpuszczalniki,

20 01 14 - kwasy,

20 01 15 - alkalia,

20 01 17 - odczynniki fotograficzne,

20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23 - urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze),

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27 - farby , tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 - leki inne niż wymienione

w 20 01 31,

20 01 33 - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35 - zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,

20 01 37 – drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne

niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane(zmieszane )odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic

i placów,

20 03 04 -  szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 – odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

Wniosek o zmianę wpisu

(rozszerzenie listy odpadów komunalnych)

 

Wniosek o zmianę nazwy spółki i siedziby spółki

 

 

31.12 .2012r.

zmiana wpisu

 

 

SITA WSCHÓD

Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 6

20-479 Lublin

 

16.01.2014r.

zmiana wpisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/2012

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo – Handlowe ”Czyścioch”

Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

15 – 691 Białystok

 

NIP 542-10-05-256

REGON 050298526

---------------------------------------

CZYŚCIOCH Sp. zo.o

 

 

 

 

26.10.2012r.

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------

Zmiana dnia 29.10.2013r.

 

 

 

tel. 85/662 98 16

e-mail: biuro@ czyścioch.com.

pl

15 01 01 - opakowania z papieru

i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klas toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 01 11 - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np.azbest) włącznie

z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 -zużyte opony,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany ,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione

w 17 01 06

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 ,

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13 – rozpuszczalniki,

20 01 14 – kwasy,

20 01 15 – alkalia,

20 01 17 - odczynniki fotograficzne,

20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klas toksyczności np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23 - urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze),

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27 - farby , tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 - leki inne niż wymienione

w 20 01 31,

20 01 33 –baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35 - zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 

20 01 23, 20 01 35,

20 01 37 – drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione

w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o zmianę nazwy spółki

 

 

 

8/2012

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Radomiu

26-600 Radom

ul. Wincentego Witosa 76

NIP  : 796-006-98-04

REGON:  670574883

 

 

20.12.2012r

 

 

telefon

48/384 76 00

 

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

16 01 03 -zużyte opony,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany ,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione

w 17 01 06,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony

w 17 03 01,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 11 - kable inne niż wymienione

w 17 04 10,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 ,

17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione

w 17 08 01,

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02

i 17 09 03,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 13 – rozpuszczalniki,

20 01 14 – kwasy,

20 01 15 – alkalia,

20 01 17 - odczynniki fotograficzne,

20 01 19 - środki ochrony roślin I i II klas toksyczności np. herbicydy, insektycydy),

20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23 - urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze),

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27 - farby , tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,

20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 31 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

20 01 32 - leki inne niż wymienione

w 20 01 31,

20 01 33 –baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35 - zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,

20 01 37 – drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione

w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

 

 

9/2013

Ziemia Polska

Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 4,

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP  : 118 196 54 04

REGON: 141 543 151

 

 

10.01.2013r.

tel. 22/2166440

e-mail: biuro@ziemia polska.pl

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione

w 20 01 37,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

10/2013

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce ,

 

NIP  : 657-23-86-966

REGON:  292369279

 

 

28.06.2013r.

tel./fax :

 

41/ 348 92 92

e-mail:

pukfartbis@wp.pl

07 04 80 - przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),

07 04 81 - przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80,

13 05 08 - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klas toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),

15 02 02 - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznym (np. PCB),

15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania(np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne i inne niż wymienione w 15 02 02,

16 01 03 -zużyte opony,

17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 - gruz ceglany ,

17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,

17 01 80 - usunięte tynki, tapety i okleiny,

17 01 82 - inne nie wymienione odpady,

17 02 02 – szkło,

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35 - zużyte  urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione

w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 06 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

20 03 99 - odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2012 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marzena Rosołowska
Ilość wyświetleń: 4541
14 marca 2014 14:37 (Dariusz Kempiński) - Zmiana treści zakładki.
14 marca 2014 13:09 (Dariusz Kempiński) - Zmiana treści zakładki.
15 października 2013 08:03 (Dariusz Kempiński) - Zmiana treści zakładki.