Zarządzenia

Wybierz rok

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 46/15 Wójta Gminy Pniewy z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 257 pkt. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 938), pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD-850/2/15 z dnia 28 sierpnia 20...