Uchwały Rady

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIII/207/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) - Rada Gminy Pniewy uchwala co następuje: & ...

Uchwała Nr XLIII/206/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 w Gminie Pniewy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.) - Rada Gminy Pniewy uchwala co następuje: &n ...

UCHWAŁA Nr XLIII/205/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 j.t.), w związku z art. 10 ust. 1ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.897), oraz art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy...

U C H W A Ł A NR XLIII/204/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 27 czerwca 2014 roku Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), art. 211, art. 212 art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885): Rada Gminy Pniewy uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Budżetowej Gminy Pniewy na rok 2014...

UCHWAŁA NR XLII/203/14 RADY GMINY PNIEWY z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy na obszarze działek nr 140/3 i 191 położonych we wsi Wola Pniewska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379) w związku z...

UCHWAŁA NR XLII/202/14 RADY GMINY PNIEWY z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446, z 2014 r. poz. 379) oraz w związku z: 1)...

U C H W A Ł A Nr XLII/199/14 RADY GMINY PNIEWY z dnia 23 maja 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznaniu lasów za ochronne, położonych na terenie Gminy Pniewy, będących w zarządzie Nadleśnictwa Grójec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia...

U C H W A Ł A NR XLII/198/14 Rady Gminy Pniewy z dnia 23 maja 2014 roku Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Pniewy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885): Rada Gminy Pniewy uchwala, co następuje: § 1 W Uchwale Budżetowej Gminy ...