Aktualności

Od dziś ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez klęski żywiołowe

 

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej poinformował za pośrednictwem strony internetowej ARiMR oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim, o terminie przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\".

Od 18 lipca do 29 sierpnia 2011 r., rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na przywrócenie potencjału produkcji gospodarstw rolnych, zniszczonego w wyniku wystąpienia szkody spowodowanej przez conajmniej jedno z wymienionych zdarzeń losowych: przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, suszę, powódź, deszcz nawalny, huragan, grad, obsunięcie się ziemi, lawiny i uderzenie pioruna (art. 3 ust. 2 pkt. 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć  w Oddziale Regionalnym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek trzeba składać osobiście albo przez upoważnioną osobę,  lub wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora publicznego. W przypadku Lubuskiego OR oraz Podlaskiego OR wnioski przyjmowane będą w siedzibach Biur Wsparcia Inwestycyjnego OR ARiMR, tj. odpowiednio w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 106 i w Białymstoku, ul. Lipowa 32A. Wniosek o przyznanie pomocy można będzie również złożyć,  osobiście albo przez upoważnioną osobę, za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR (BP ARiMR) należącego do właściwego, ze względu na miejsce realizacji operacji, OR ARiMR.  Wniosek o przyznanie pomocy, złożony za pośrednictwem BP ARiMR, zostanie przekazany niezwłocznie do właściwego OR ARiMR.

Z chwilą złożenia wniosku o przyznanie pomocy osobiście albo przez upoważnioną osobę bezpośrednio w Oddziale Regionalnym ARiMR albo za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, Agencja wydaje potwierdzenie jego złożenia zawierające datę wpływu, opatrzone pieczęcią ARiMR oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy poprzez nadanie przesyłką rejestrowaną, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano przesyłkę.

W czasie trwania naboru można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa.

To już czwarty nabór wniosków o przyznanie wsparcia w ramach działania 126, poprzednie trzy zostały przeprowadzone w ubiegłym roku i na początku tego roku. Kryteria dostępu do pomocy i wymogi formalne są takie same jak w poprzednich naborach.

Zasady przyznawania wsparcia 

Z działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\" mogą skorzystać osoby fizyczne lub prawne oraz spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, które m.in.:

 • są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o KRUS, w którym wystąpiła szkoda spowodowana przez co najmniej przez jedno z wymienionych zdarzeń losowych: powódź, osuwisko ziemi, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, gradobicie, huragan, susza, lawiny, deszcz nawalny oraz uderzenie pioruna (art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierzęta gospodarskich - Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.);
 • prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

oraz spełniają wszystkie pozostałe obowiązujące w ramach tego działania kryteria dostępu i wymogi formalne, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 169, poz. 1141 z późn. zm.).

Pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli wysokość szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, będzie wynosić:

 • w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach średnio powyżej 30% wielkości średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym

oraz

 • w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, nie mniej niż 10 tys. zł.

 Te dwa warunki muszą być spełnione łącznie.

Pomoc będzie przyznawana i wypłacana:

 1. do wysokości nieprzekraczającej 130% wartości szkód  spowodowanych w  gospodarstwie w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez komisję, lecz nie większej niż wysokość 144% wartości tych szkód pomniejszonej o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu ubezpieczenia budynków, budowli, maszyn lub urządzeń służących do produkcji rolnej, sadów lub plantacji wieloletnich, lub stad podstawowych zwierząt gospodarskich, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi,  deszczu nawalnego, huraganu, gradu, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzeń pioruna - od ryzyka wystąpienia takich okoliczności;
 2. do wysokości limitu, który w  okresie realizacji Programu ma wynosić maksymalnie 300 tys. zł na jedno gospodarstwo;
 3. w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym refundacji ma podlegać nie więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych.

Wsparcie będzie można otrzymać na inwestycje, w których koszty kwalifikowalne przekroczą 10 tys. zł.

Pomoc w ramach działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\" przyznawana będzie w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych poniesionych od dnia zawarcia umowy, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne - poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. W przypadku przyznania pomocy, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty związane z realizacją operacji poniesione przez wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od dnia, w którym ustąpiły okoliczności związane z powodzią, obsunięciem się ziemi, przymrozkami wiosennymi, ujemnymi skutkami przezimowania, gradobiciem, huraganem, suszą, lawiną, deszczem nawalnym oraz uderzeniem pioruna, które spowodowały szkody w gospodarstwie.     

Pomoc ma być przyznawana na operacje: 

 • obejmujące wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej;
 • spełniające wymagania określone w Programie, w szczególności uzasadnione ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz zapewniające osiągnięcie i zachowanie celów działania;
 • których realizacja w gospodarstwie będzie uzasadniona potrzebą przywrócenia potencjału produkcji rolnej;
 • które nie będą finansowane z udziałem innych środków publicznych;
 • które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;

jeżeli:

 • wniosek o przyznanie pomocy zostanie złożony w roku, w którym wystąpiła szkoda w gospodarstwie spowodowana przez powódź lub obsunięcie się ziemi, lub w roku następującym po roku, w którym wystąpiła ta szkoda;
 • w związku z wystąpieniem tej samej szkody rolnikowi, jego domownikowi w rozumieniu przepisów o KRUS lub małżonkowi tego rolnika, nie przyznano pomocy finansowej w ramach działania \"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej\" - w przypadku gdy o pomoc ubiega się osoba fizyczna.

Jednocześnie, pomoc może być przyznana, jeżeli zostały spełnione warunki określone w ww. rozporządzeniu MRiRW, a w przypadku gdy inne przepisy prawa określają warunki, jakie powinny być spełnione przy realizacji inwestycji objętej operacją - również warunki określone w tych przepisach.

Zakres rzeczowy kosztów kwalifikowalnych w działaniu \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\" jest bardzo zbliżony do tych obowiązujących w działaniu \"Modernizacja gospodarstw rolnych\", z wyłączeniem zakupu rzeczy używanych (tj. maszyn i urządzeń) oraz sprzętu komputerowego. Możliwy jest natomiast zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych w rozumieniu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt, należących do gatunków zwierząt gospodarskich.

Ważne jest, że pomoc z działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\" nie ma charakteru odtworzeniowego. Oznacza to, że jeżeli rolnik w wyniku klęski żywiołowej, która nawiedziła jego gospodarstwo stracił budynek inwentarski, nie musi go odbudowywać, może np. kupić nową maszynę rolniczą.

O przyznaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków. Wsparcie będzie przysługiwało według liczby punktów przyznanych na podstawie kryterium wnioskowanej przez rolnika wysokości pomocy oraz wielkości szkód poniesionych w jego gospodarstwie. Kryteria wyboru operacji są zawarte w załączniku do rozporządzenia MRiRW dotyczącego wsparcia w ramach działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\".

W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych we wniosku  na dzień jego złożenia. W przypadku, gdy wniosek nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia kolejności, nie przyznaje mu się punktów.

Kryteria wyboru operacji:

I. Wysokość wnioskowanej pomocy

Wysokość wnioskowanej pomocy (w zł) 

Punkty

do 50 000 

10

powyżej 50  000 do 100 000

8

powyżej 100 000 do 150 000

6

powyżej  150 000 do 200 000

4

powyżej 200 000 do 250 000

2

powyżej 250 000

0

II. Wysokość szkód

 

Wysokość szkody w procentach

Punkty

powyżej 30% do 40%

1

powyżej 40% do 50% 

3

powyżej 50% do 60%

5

powyżej 60% do 70%

7

powyżej 70% do 80%

9

powyżej 80%

10

Prezes ARiMR - nie później niż w terminie 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - na stronie internetowej administrowanej przez ARiMR, poda do publicznej wiadomości informację o kolejności przysługiwania pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy będzie rozpatrywany w terminie 2 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy.

Obowiązkowe będzie ubezpieczenie inwestycji zrealizowanej w ramach działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\" od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez zdarzenie losowe wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 2-11a ustawy z dnia 7 lipca 2005 o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które było przyczyną udzielenia pomocy, przez 5 lat, liczonych od dnia przyznania pomocy. Rolnik musi wykonać tę czynność, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub przepisami o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Treść rozporządzenia, dotycząca tego działania, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Na stronach ministerstwa i ARiMR znajduje się też Komunikat Prezesa o uruchomieniu naboru wniosków o udzielenie wsparcia.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z instrukcjami ich wypełniania (wersja PROW_126/10/01) są udostępnione na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je będzie również otrzymać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (OR ARiMR).

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją, zwracając szczególną uwagę na wszystkie wymagane pozycje i załączniki, których niewypełnienie lub niedołączenie do wniosku będzie skutkowało, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, nieprzyznaniem pomocy.

Wniosek o płatność rozpatrywany będzie w terminie 2 miesięcy, a ARiMR dokona wypłaty środków finansowych niezwłocznie po pozytywnym jego rozpatrzeniu.

Uruchomienie naboru wniosków o przyznanie pomocy na \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\" stało się możliwe po uzyskaniu przez Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego zgody Unii Europejskiej po zeszłorocznych powodziach w Polsce na uruchomienie w ramach PROW 2007-2013 tego nowego działania pomocowego i wygospodarowaniu na ten cel specjalnych środków finansowych. 13 września 2010 r. Minister Marek Sawicki podpisał rozporządzenie, które zawiera uregulowania dotyczące zasad, warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej dla rolników poszkodowanych przez powodzie i obsunięcia ziemi wraz z decyzją, że wsparcie  będzie udzielane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Budżet na udzielenie pomocy w ramach tego działania wynosi 100 milionów euro, czyli ok. 400 milionów złotych. Dotychczas, w ramach dwóch zeszłorocznych i jednego tegorocznego  naboru w ARiMR zarejestrowano ponad 3 tys. wniosków, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie wsparcia w łącznej wysokości ponad 221 milionów złotych. Kwota ta wykorzystuje limitu przyznanej pomocy w 56,5%.

Departament Komunikacji Społecznej 

Do 300 tys. zł pomocy z ARiMR mogą otrzymać rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone w wynika działania klęsk żywiołowych lub niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Od 18 lipca do 29 sierpnia 2011 r. Agencja będzie przyjmowała wnioski o przyznanie takiego wsparcia z działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\". W tym naborze rozszerzony został katalog zdarzeń, które kwalifikują się do przyznanie pomocy z tego działania. O szczegółach mówi Pani Beata Formejster ekspert ARiMR w tej dziedzinie. Posłuchaj - Program 1 Polskiego Radia 8 lipca 2011 r. 

Jak wysokie muszą być szkody by otrzymać pomoc na odbudowę gospodarstw zniszczonych w wyniku wystąpienia zdarzeń losowych? Gdzie składać wnioski o przyznanie wsparcia? Jakie klęski kwalifikują się do objęcia pomocą?  Beata Formejster, ekspert ARiMR odpowiada na pytania rolników dotyczące pomocy z działania \"Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych\" - Program 1 Polskiego Radia 8 lipca 2011 r.

źródło strona internetowa ARiMR

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 lipca 2011 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dariusz Kempiński
Ilość wyświetleń: 71844
18 lipca 2011 15:59 (Dariusz Kempiński) - Zmiana danych dokumentu.
18 lipca 2011 15:10 (Dariusz Kempiński) - Zmiana danych dokumentu.
18 lipca 2011 15:08 (Dariusz Kempiński) - Zmiana danych dokumentu.