Aktualności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach poszukuje osoby na umowę zlecenie celem wykonywania usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przez 2 miesiące w 2020 roku.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PNIEWACH

PNIEWY 28 lok. 3

05-652 PNIEWY

tel. (48) 668-64-85                                                         e-mail: gops.pniewy@interia.pl

fax (48) 668-64-85

 

Pniewy, dnia 14.10.2020 r.

GOPS.110.16.2020

    

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach poszukuje osoby na umowę zlecenie celem wykonywania usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przez 2 miesiące w 2020 roku.

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy.

2. Stanowisko:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach.

3. Wymagania niezbędne (formalne):

a) posiadanie:

- dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

lub

- wykształcenie przynajmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

4. Zakres zadań na stanowisku:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.);

b) wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

d) załatwianiu spraw urzędowych;

e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);

5. Informacja o warunkach pracy:

a) wymiar czasu pracy: do 30 godzin miesięcznie dla jednej osoby niepełnosprawnej;

b) miejsce pracy: Asystent prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania  lub w miejscu wskazanym przez rodzinę na terenie gminy Pniewy lub poza nią.

 

WAŻNE

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy i pocztą  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach,  Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy do dnia wyłonienia osoby na umowę zlecenie.

Informacje o wyłonieniu kandydata podane będą na BIP Pniewy i BIP GOPS Pniewy.                             

Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr telefonu (48) 668-64-85.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku              z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy, email: gops.pniewy@interia.pl, tel: (48) 668-64-85.

2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne  i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

4)    W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

a)    1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy  z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);

b)    2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)    3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5)     Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

6)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)    Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e)    w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody  nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonanona podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9)    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć  w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

10)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym   na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Pniewy, dnia 14.10.2020 r.

                                                                                              Kierownik
                                                                               Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

                                                                                    Społecznej w Pniewach
                                                                                     Bogusława Kawecka

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2020 09:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Płodzik
Ilość wyświetleń: 28
15 października 2020 09:34 (Justyna Płodzik) - Skopiowanie wiadomości - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach poszukuje osoby na umowę zlecenie celem wykonywania usługi „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przez 2 miesiące w 2020 roku.