Aktualności

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza zapotrzebowanie – nabór osoby na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznym w celu jego wsparcia w miejscu zamieszkania.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PNIEWACH

PNIEWY 28 lok. 3

05-652 PNIEWY

tel. (48) 668-64-85                                                         e-mail: gops.pniewy@interia.pl

fax (48) 668-64-85

 

Pniewy, dnia 19.10.2020 r.

GOPS.110.17.2020

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U z 2005 r. Nr 189, poz. 1598, z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza zapotrzebowanie – nabór osoby na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka  z zaburzeniami psychicznym w celu jego wsparcia w miejscu zamieszkania.

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy.

2. Forma wykonywania pracy i jej zakres:

1)    Umowa zlecenie;

2)    Miejsce wykonywania usług: wieś Jeziora-Nowina, 05-652 Pniewy;

3)    Wynagrodzenie za 1 godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 50,00 zł brutto. Kwota ta obejmuje koszt dojazdu do podopiecznego oraz koszt niezbędnych materiałów wykorzystywanych do prowadzenia zajęć;

4)    Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 5 godzin tygodniowo;

5)    Dokładne terminy zajęć realizowanych w poszczególnych dniach danego miesiąca, będą ustalane w porozumieniu z rodzicami dziecka, ośrodkiem i ze zleceniobiorcą.

3. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

 

 1. Posiadanie, co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1)    szpitalu psychiatrycznym;

2)    jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)    placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)    ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)    zakładzie rehabilitacji;

6)    innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

 1. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

1)    umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2)    kształtowania nawyków celowej aktywności;

3)    prowadzenia treningu zachowań społecznych.

 

 1. Spełnienie poniższych wymogów:

1)    korzystanie z pełni praw publicznych

2)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

4)    nieposzlakowana opinia.

Osoby, którym przedstawiona zostanie propozycja umowy zlecenia na świadczenie usług zobowiązane będą do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności sądowej, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy, a osoby niepełnosprawne - dokument potwierdzający niepełnosprawność.

4. Wymagania dodatkowe:

- posiadanie kwalifikacji (kursy, szkolenia) oraz umiejętności i doświadczenia w świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym znajomość  i doświadczenie w pracy z podopiecznym: terapia ręki, praca metodą behawioralną, metodą krakowską, metodą Weroniki Sherborne, Original Play – zabawy pierwotne, pedagogika zabawy oraz prowadzenie zajęć z zakresu integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej i logopedycznej;

- umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta;

- odporność na trudne sytuacje, stres;

- prawo jazdy kat. B.

 

5. Zakres zadań osoby lub wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze:

1)    uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

a)    kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspierania, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,              w szczególności takich jak:


– samoobsługa, dbałość o higienę i wygląd, utrzymywanie kontaktów  z domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólnego organizowania i spędzanie czasu wolnego, wprowadzenie do pracy metod opartych na bliskich relacjach z podopiecznym, korzystania  z usług różnych instytucji;

 

b)    interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w szczególności: pomoc  w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, wspomaganie edukacyjno-terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej   ze specjalistycznych usług opiekuńczych, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną  - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

 

2)    rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1578 z późn. zm.), w tym zwłaszcza:

a)    wspomaganie pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny – oferta (opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania jednego z zawodów, o których mowa w punkcie 3.1.
 3. Dokumenty potwierdzające, co najmniej półroczy staż w jednej z jednostek, o których mowa w punkcie 3.2.
 4. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie 3.3.
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w punkcie 4.
 6. oświadczenie (w załączniku nr 1, poniżej do pobrania):

-  iż nie jest i nie był(-a) pozbawiony(-a) władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona;

- iż wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek   w stosunku do niego/niej wynika z tytułu wykonawczego;

- iż nie był(-a) skazany(-a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

7. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty:

 1. Wymagana dokumentacja powinna być złożona w formie kserokopii, z tymże GOPS w Pniewach zastrzega sobie prawo do weryfikacji kserokopii złożonych dokumentów z ich oryginałami, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami.
  1. List motywacyjny oraz wszystkie dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Pniewy”.

 

8. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy i pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy do dnia wyłonienia osoby w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie.                            

Informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr telefonu (48) 668-64-85.

 

9. Informacje dotyczące oceny i kryteriów wyboru ofert:

 1. W toku badania i oceny ofert, GOPS w Pniewach może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Ocenie zostaną poddane kwalifikacje i doświadczenie Oferentów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem Państwa danych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pniewach, Pniewy 28 lok. 3, 05-652 Pniewy, email: gops.pniewy@interia.pl, tel: (48) 668-64-85.

2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl     lub pisemnie na adres Administratora.

3)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne   i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę3.

4)    W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

a)    1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy  z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);

b)    2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)    3art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5)     Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy od chwili otrzymania przez Administratora aplikacji rekrutacyjnej lub do czasu wycofania zgody.

6)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym nie będą podlegać profilowaniu.

7)    Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

e)    w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgodynie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9)    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym  z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć   w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

10)  Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Pniewy, dnia 19.10.2020 r.

                                                                                              Kierownik
                                                                               Gminnego  Ośrodka  Pomocy 

                                                                                    Społecznej w Pniewach
                                                                                     Bogusława Kawecka

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2020 14:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Justyna Płodzik
Ilość wyświetleń: 21
19 października 2020 14:16 (Justyna Płodzik) - Opublikowanie dokumentu.
19 października 2020 14:16 (Justyna Płodzik) - Skopiowanie wiadomości - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza zapotrzebowanie – nabór osoby na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dziecka z zaburzeniami psychicznym w celu jego wsparcia w miejscu zamieszkania.