Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy

Pniewy, dnia 19.11.2009r. BGK-7320/25/09 OGŁOSZENIE O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy - I etap na obszarze działek nr ewidencyjny 46 i 29, położonych w sołectwie Osieczek. Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez gminę Pniewy

Pniewy, dnia 18.11.2009 r. BGM- 72243/03/09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem przez gminę Pniewy. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zm.), Wójt Gminy Pniewy podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości...

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 98, poz.1071...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

In-2213/62/2009 Pniewy, 2009-11-03 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In-2213/62/2009. Nazwa zadania: Dostawa i montaż trybuny na 30 miejsc siedzących przy boisku przy PSP w Kruszewie Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zam&o

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Wykonanie trybuny przy boisku wielofunkcyjnym przy PSP w Kruszewie

In-2213/54/2009 Pniewy, 2009-10-23 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. N