Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2015 roku.

Pniewy, dnia 09.12.2014r. Informacja Zgodnie z dokumentacją podstawowych czynności dotyczących zapytania ofertowego z dnia 08.12.2014r. - dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pniewy w 2015 roku informuję, że najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: Michał Koza Paliwa Ciekłe, Pniewy 4A, 05-652 Pniewy.

Obwieszczenie

Pniewy, dnia 25.11.2014r. R.Oś.6220.2.2014 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów. Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 267 ze zm. ) w związku ze złożonym wnioskiem przez państwa...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2014. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

In.271.17.2014 Pniewy, 2014-11-21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.271.17.2014. Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Pniewy

Informacja o unieważnieniu przetargu na sprzedaż równiarki drogowej marki volvo

Pniewy, dnia 22.10.2014r. Informacja Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 22.10.2014r. dotyczącego sprzedaży Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083 z uwagi na fakt iż nie została złożona żadna oferta uznaje się przetarg za nieważny. Wiesław Nasiłows

Informacja o zbyciu równiarki drogowej marki volvo.

Pniewy, dn. 08.10.2014r. Informacja Urząd Gminy Pniewy, informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Pniewy: Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083.

Informacja o unieważnieniu przetargu na sprzedaż równiarki drogowej marki volvo

Pniewy, dnia 18.09.2014r. Informacja Zgodnie z protokołem z otwarcia ofert z dnia 18.09.2014r. dotyczącego sprzedaży Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083 z uwagi na fakt iż nie została złożona żadna ważna oferta uznaje się przetarg za nieważny. Wiesław Nasiłowski Wójt Gminy Pniewy

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok Konsultacje w sprawie projektu Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok Poniżej został zamieszczony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Współpracy Gminy Pniewy z organizacjami

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających.

.Oś. 6220.2.14 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających. Na podstawie art. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

Informacja-zbycie równiarki

Pniewy, dn. 27.08.2014r. Informacja Urząd Gminy Pniewy, informuje o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Gminy Pniewy: Równiarki drogowej marki Volvo VHK310, nr seryjny 43101/6083.